Day: September 19, 2018

Kol Nidrei Drasha: The Gates of Repentance (Hebrew & English)

דרשה לכל נדרי – שערי תשובה שלום וכתיבה וחתימה טובה לכולכם, המשנה בסוף מסכת יומא מתארת ​​את יום כיפור כמקווה, והלילה אנחנו מתחילים את הטבילה הארוכה שלנו לעשרים וחמש שעות של יום כיפור. כציבור וכיחידים תוך התפילות שנתפלל, החרטה שנתחרט והחמשה עינויים שנתקיים, אנו מקווים לטהר את עצמנו ולהשיג חתימה חיובית לשנה החדשה. עם זאת,…

Details