ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

Cancellation of a transaction in accordance with the Consumer Protection (Cancellation), 5771-2010 and Consumer Protection Act, 5741-1981

You can read and updated Consumer Protection Law on the following websites:

http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations 

http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf